Na základě vyhlášky 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020 v platném znění budou pro hodnocení
žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 použitá upravená kritéria. Zároveň dočasně
pozbývají platnosti Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání, která jsou součástí Školního
řádu Základní školy Krhanice.


V závěrečném hodnocení žáka se zohlední:


1) podklady pro hodnocení získané ve druhém pololetí při osobní přítomnosti žáků ve
škole, tj. do 10. 3. 2020
2) podpůrné podklady získané z distanční výuky:
   a) snaha žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů
   b) samostatná práce při samostudiu a její výsledky
   c) zvládnutí IT technologií potřebných pro distanční vzdělávání zejména v předmětu
       Informatika
   d) četba související s výukou
   e) portfolia žáka (sebehodnocení, posuny ve vzdělávání, vlastní aktivita atp.)
3) podpůrné podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci účastnili vzdělávacích
aktivit formou školních skupin
4) podpůrné hodnocení výsledků za první pololetí školního roku 2019/2020.


Absence - do zameškaných hodin se započtou pouze hodiny zameškané do 10. 3. 2020 včetně.


V případě, že
nebude možné žáka hodnotit za 2. pololetí z důvodu absolutního nedostatku
podkladů (ani za použití speciálních pravidel uvedených ve vyhlášce), bude žák přezkoušen
v termínu, který určí ředitelka školy, nejpozději do 30. 9. 2020. Předmětem hodnocení bude
vzdělávací obsah do 10. 3. 2020 + výsledky podpůrného vzdělávání od 11. 3. 2020.


V předmětech, ve kterých nebylo realizováno distanční vzdělávání (některé výchovy),
budou žáci hodnocení stejným klasifikačním stupněm jako v 1. pololetí.


Vysvědčení se předává žákům v posledním vyučovacím dni období školního vyučování. Pro
druhé pololetí školního roku 2019/2020 to je úterý 30. 6. 2020. Způsob předávání vysvědčení
se bude vyvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí. O konkrétním
postupu a termínu budeme informovat.


Žák, který nebude s hodnocením spokojen, má zachováno právo požádat o přezkoumání
výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením. Toto právo musí uplatnit
v souladu s § 52, odst. 4 školského zákona.

 

Mgr. Bc. Věra Ráblová, ředitelka školy

 

Vyhláška zde.