INFORMACE K ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

v Základní škole Krhanice

Termín zápisu: 4. dubna 2018 od 15:30 do 17:00 hodin

 

 

 

Přijímání žáků do základní školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění zákona č. 178/2016 Sb. a probíhá ve správním řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

 

 

 Děti povinné k zápisu k základnímu vzdělávání: narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012

 

K plnění povinné školní docházky může být přijato i dítě, které dosáhne šestého roku věku      v době od září do konce června příslušného školního roku, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

 

 

narozen (a)

narozen (a)

6-tileté

1. 9. 2011 – 31. 8. 2012

5-tileté

1. 9. 2012 – 31. 12. 2012

1. 1. 2013 – 30. 6. 2013

 

NUTNÉ vyjádření poradenského zařízení

NUTNÉ vyjádření poradenského zařízení a odborného lékaře

 

Děti, kterým byl pro školní rok 2017/2018 udělen odklad školní docházky, musí požádat prostřednictvím zákonného zástupce o přijetí znovu (není nutné se dostavit k zápisu, stačí doručit žádost o přijetí a zápisní list s aktuálním datem).

 

Vzhledem k dostatečné kapacitě školy je možnost přijetí dětí i z jiného spádového obvodu – mimo obec Krhanice.

 

 

Formální část zápisu

Požadované doklady:občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte

 

Popis průběhu formální části:

Zákonný zástupce dítěte vyplní příslušné formuláře a dostane registrační číslo (pod registračním číslem bude oznámeno na webu školy přijetí/nepřijetí dítěte).

 

Formuláře (ke stažení na www.zskrhanice.cz; sekce Pro rodiče / Formuláře):

- žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
- zápisní lístek

    
Formální část zápisu (v případě účasti zapisovaného dítěte)

- rozhovor pedagogického pracovníka s dítětem – max. 20 minut

- další činnosti spojené s orientačním posouzením školní připravenosti dítěte – max. 30 minut

 

 

Odklad školní docházky

 

Pokud se zákonný zástupce domnívá, že dítě není tělesně a duševně přiměřeně vyspělé, může požádat v termínu konání zápisu (= zákonem stanovená doba od 1. do 30. dubna) o odklad povinné školní docházky. Svou žádost (ke stažení na www.zskrhanice.cz - Pro rodiče/Formuláře)doloží:

  • - doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení
  • - doporučením odborného lékaře nebo klinického psychologa